Lập kế hoạch bỏ phiếu

KỲ BẦU CỬ NÀY, LẬP KẾ HOẠCH THAM GIA BẦU CỬ VÀ GIỮ SỨC KHOẺ

Công cụ dễ dàng sử dụng này từ Văn Phòng Khố /Chánh Lục Sự Quận LA sẽ hướng dẫn quý vị từng bước suốt quá trình bỏ phiếu an toàn trong năm 2020.

Hãy Bắt Đầu Bây Giờ