រៀបចំផែនការបោះឆ្នោត

ពេលបោះឆ្នោតនេះ សូមធ្វើផែនការ ទៅបោះឆ្នោត និងសូមថែសុខភាព។

សម្ភារៈងាយស្រួលប្រើប្រាស់នេះបានមកពី កំណត់ត្រាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង ឡូសអាន់ជឺឡែស/ការិយាល័យស្មៀន តំបន់ដែលនឹងណែនាំដល់លោកអ្នក អំពីរបៀបក្នុងការដែលអ្នកអាចធ្វើការ បោះឆ្នោតដោយសុវត្ថិភាពក្នុងឆ្នាំ២០២០។

ចាប់ផ្តើមឥឡូវ