Gumawa ng planong bumoto

NGAYONG HALALAN, GUMAWA NG PLANO NG PAGBOTO AT MANATILING LIGTAS

Ang madaling gamiting kagamitang ito na mula sa Tagapagrehistro-Tagapagtala/Klerk ng County ng L.A. ay magiging gabay mo sa iba’t ibang paraan ng pagboto nang ligtas ngayong 2020.

Magsimula ngayon