برای رأی دادن برنامه ریزی کنید

برای این انتخابات، برنامه ای برای رأی دادن تهیه کنید و سالم بمانید.

این ابزار ساده برای استفاده از طرف دفتر متصدی ثبت رأی/منشی کانتی لس آنجلس، شما را در ارتباط با روشهایی که می توانید به صورت امن در سال 2020 رأی خود را به صندوق بیاندازید هدایت خواهد کرد.

همین الان شروع کنید